Search
Close this search box.

technologie & data

In smartcityprojecten spelen technologie en data een belangrijke rol. Marktpartijen en overheden die smartcityprojecten opzetten weten van elkaar dat de marktpartijen hierover in het algemeen meer kennis hebben dan overheden. Dat geeft een zekere afhankelijkheid: de overheid ‘leunt’ op de kennis van de markt. Wanneer wordt die afhankelijkheid te groot? Hoe verdeel je de taken tussen overheid en markt? Welke taken kan de overheid zelf uitvoeren en wat is daarvoor nodig? Naast de technologie, waar het vraagstuk van de taakverdeling een voornaam aandachtspunt is, is er de verzamelde data. Bij data spelen twee vraagstukken: het vraagstuk van het eigenaarschap en het ethische vraagstuk 

technologie-data
Heb vanaf het prille begin van het project oog voor een evenwichtige taakverdeling tussen overheid en marktpartijen waar het gaat om de ontwikkeling van de technologie en het technisch beheer. Organiseer het gesprek hierover tussen overheid en markt.
Gaat een marktpartij gegevens verzamelen in de openbare ruimte, maak dan voor de start van het project afspraken met elkaar over hoe de data verzameld worden, de dataveiligheid, de datakwaliteit en de beschikbaarheid van de data voor gebruik door de gemeente zelf.
Previous slide
Next slide

De onderwerpen binnen dit cluster

  • Technologie
  • Data

Technologie

De taken op technisch gebied zijn bij smartcityprojecten zeer divers: ze lopen uiteen van (het begeleiden van) de ontwikkeling van specifieke software en het aanschaffen en inzetten van sensortechniek tot de integratie van fysieke infrastructuur in de stad zoals verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en het rioleringsnetwerk. Welke uitdagingen treden er in de praktijk op bij het vervullen van al deze taken?

technologie

- aanbevelingen -

Heb vanaf het prille begin van het project oog voor een evenwichtige taakverdeling tussen overheid en marktpartijen waar het gaat om de ontwikkeling van de technologie en het technisch beheer. Organiseer het gesprek hierover tussen overheid en markt.

Zorg ervoor dat je een goed beeld hebt van de benodigde en beschikbare technologische kennis binnen je organisatie voordat je aan de ontwikkelfase begint.

Werk je met vrijwilligers? Denk dan in een vroeg stadium na over beschikbaarheid, continuïteit en niveau wat betreft kennis en vaardigheden van jouw groep vrijwilligers.

Werken partijen samen in een project waarvoor veiligheidsnormen gelden, bijvoorbeeld wanneer het een installatie betreft die op netspanning werkt? Denk dan in een vroeg stadium na over de verdeling van verantwoordelijkheden over het beheer en onderhoud van de installatie, en het eigenaarschap van de installatie.

Data

In smartcityprojecten speelt het verzamelen en verwerken van data vaak een belangrijke rol. Overheden hebben zelf meestal niet alle benodigde kennis in huis voor wat betreft bijvoorbeeld dataverzameling en -analyse. Binnen de projectgroep moet een goed beeld gevormd worden over de te verzamelen data en hoe geborgd kan worden dat je daar eigenaar van wordt. Ook is van belang samen te kijken of de gegevens die uit verschillende bronnen komen samengevoegd kunnen worden. In die afspraken kun je dan meteen meenemen hoe de kwaliteit en volledigheid van de gegevens geborgd wordt (datakwaliteit), hoe partijen de verzamelde data onderling willen delen, hoe data geanalyseerd worden, en welke (privacy) belangen met de dataverwerking gemoeid kunnen zijn.

data

- aanbevelingen -

Gaat een marktpartij gegevens verzamelen in de openbare ruimte, maak dan voor de start van het project afspraken met elkaar over hoe de data verzameld worden, de dataveiligheid, de datakwaliteit en de beschikbaarheid van de data voor gebruik door de gemeente zelf.

Denk vroegtijdig na welke ethische aspecten er eventueel verbonden zijn aan de data die je verzamelt, bijvoorbeeld het gevoel van autonomie of privacy van mensen. Ga hierover in gesprek met inwoners.

Leg de afspraken die je met marktpartijen maakt over dataveiligheid, datakwaliteit en beschikbaarheid (‘datadelen’) vast in een contract.

Denk vroegtijdig na over de informatie die je uit de data wilt kunnen halen en over de manier waarop je de verzamelde data wilt gaan analyseren. Welke eisen stelt dat aan de data en de standaardisatie ervan? Welke eisen stelt dit aan de gebruikte apparatuur?

De tool binnen dit cluster