Search
Close this search box.

Privacyverklaring Samenwerkingstools

Ons website-adres is: samenwerkingstools.nl. Deze privacyverklaring dient alleen voor de verwerkingen op de website.

Wie verzamelt de persoonlijke data?

De verwerkingsverantwoordelijke binnen Samenwerkingstools.nl is Stichting Saxion, gevestigd in Enschede. Stichting Saxion neemt de verantwoording voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Saxion, lectoraat Smart Cities
https://www.saxion.nl/
info@samenwerkingstools.nl
Van Galenstraat 19
7511JP Enschede

Onderzoeksproject Samoerai

Onderzoeksproject Samoerai is een innovatieproject opgezet door het lectoraat Smart Cities dat onderdeel is van Stichting Saxion te Enschede. In het project werken verschillende overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven samen om problemen tussen de samenwerking die zich voordoen bij de uitrol van nieuwe smartcitytoepassingen te identificeren en op te lossen. Het gaat hierbij om de samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers.

Het project streeft het doel na een toolbox te ontwikkelen dat helpt om de knelpunten in de samenwerking met stakeholders op te lossen. Smartcity- en innovatieprofessionals bij gemeenten krijgen hiermee ondersteuning om de balans te zoeken tussen opbrengsten voor de stad als geheel en de belangen van en beoogde opbrengst voor individuele stakeholders. Casestudyonderzoek bij gemeenten, bestaande uit interviews, focusgroepen en deskresearch vormt de basis voor de ontwikkeling. Het instrumentarium wordt vervolgens toegepast, geëvalueerd en verbeterd in lopende ontwikkeltrajecten voor smartcitytoepassingen.

Deze website met de naam samenwerkingstools.nl dient als standplaats voor de toolbox die voor iedereen beschikbaar zal worden gesteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samenwerkingstools verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Functie
  • Organisatie
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samenwerkingstools.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samenwerkingstools verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten door middel van een nieuwsbrief;
  2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien je een verzoek tot contact hebt aangevraagd via het contactformulier op de website;
  3. Om andere websitegebruikers te informeren over een tool doormiddel van beoordelingen en opmerkingen.
Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor zover daarvoor een verwerkingsgrondslag in de zin van de AVG van toepassing. Wij omschrijven hierna de toepasselijke verwerkingsgrondslagen. Daarbij geven wij aan voor welke van de (hiervoor genummerde) doelen de verwerkingsgrondslagen gelden. Voor de verwerkingen voor sommige van deze doelen gelden meerdere verwerkingsgrondslagen.

Toestemming

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van jouw toestemming (of die van jouw ouders(s) of wettelijke vertegenwoordiger, als je nog geen 16 jaar oud bent of dit om een andere reden nodig is).  Als je toestemming hebt verleend kun je deze altijd weer intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens in de periode dat jouw toestemming verleend was en je deze nog niet had ingetrokken.

Stichting Saxion baseert de verwerkingen voor de hiervoor onder 1 en 2 genoemde doeleinden op jouw toestemming.

Voor het kunnen versturen van een nieuwsbrief via deze website hebben wij jouw naam (optioneel) en jouw e-mailadres nodig. Door middel van de nieuwsbrief informeren we jou over wijzigingen van onze diensten en producten.

Het contactformulier waarbij we je vragen naar je naam, mailadres, en telefoonnummer (optioneel) gebruiken we om je beter te kunnen informeren. In het geval je vragen hebt kan je van het contactformulier gebruikmaken om aanvullende informatie te verkrijgen. Ook hierbij vragen we expliciet om toestemming.

Je kan op elk gewenst moment je toestemming intrekken. Zie hiervoor de paragrafen onder ‘rechten van betrokkenen’.

Gerechtvaardigd belang

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen daarbij.

Voor Stichting Saxion zijn deze belangen gelegen in het kunnen informeren van andere websitegebruikers. Personen kunnen doormiddel van opmerkingen hun mening delen over een bepaalde tool. Dit informeert toekomstige gebruikers van de tool over wat ze zoal kunnen verwachten bij het gebruik van de tool. Ook kunnen zij op die manier een betere inschatting maken of de tool voor hen passend is. 

Deze grondslag geldt voor de verwerking voor het hiervoor onder 3 omschreven doel. Bij vragen over de afwegingen die aan het voorgaande ten grondslag liggen, kun je contact met ons opnemen via info@samenwerkingstools.nl,

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens

Stichting Saxion bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn

Voornaam > 5 jaar
Achternaam >  5 jaar
E-mailadres > 5 jaar
Telefoonnummer  > 5 jaar
Functie  > 5 jaar
Organisatie  > 5 jaar

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Saxion neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten die door computerprogramma’s of -systemen worden genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen zonder dat daar enig menselijke handelen bij komt kijken. (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Saxion)

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Saxion verstrekt uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zullen persoonsgegevens nooit delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden dan genoemd in deze privacyverklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samenwerkingstools gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je hebt hierbij zelf de keus om deze te accepteren. Wanneer je besluit de cookies niet te accepteren heeft dit gevolgen voor het functioneren van de website. Je cookie-instellingen zijn slechts een maand houdbaar en moeten bij je volgende bezoek opnieuw geaccepteerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De website gebruikt de volgende 2 soorten cookies:

Functionele cookies:
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies:
Deze cookies worden gebruikt om de website te optimaliseren. Zo zorgen deze cookies ervoor dat het gebruik op de website gemeten wordt. Binnen deze cookies wordt geen data opgenomen dat naar individuele personen herleidbaar is.

Klik hier voor een toelichting. 

Overzicht cookies op website

Cookie

Soort

Doel

Bewaar-termijn

Cookie notice

Functionele cookie

Accepteren cookiebeleid

1 maand

Google Recapatcha

Functionele cookie

Beveiliging website

6 maanden

Vimeo

Analytische cookie

Videostreamer homepage. De cookie maakt het mogelijk om video’s op Vimeo in de website te laden

2 jaar

 

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Saxion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je via onze website een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Nadat je het formulier hebt ingevuld zullen we zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om het verzoek af te handelen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moeten we je vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij is het van belang dat jij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)afschermt. We raden je aan gebruik te maken van de Kopie ID-app. Deze app zorgt ervoor dat je alleen de informatie stuurt die noodzakelijk is. Voor meer informatie over het gebruik van de KopieID-app kan je op deze link te klikken. Nadat de identificatie voltooid is zullen we de kopie van jouw identiteitsbewijs onmiddellijk weer verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de termijn van een maand op jouw verzoek.

Stichting Saxion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Dit kan door te mailen naar info@samenwerkingstools.nl of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Saxion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben slechts 4 personen toegang tot de beveiligde WordPress-omgeving van deze website. Verder beschikt de website over beveiligingsmaatregelen waaronder de WP Security-plugin om jouw data te beschermen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@samenwerkingstools.nl.

Stichting Saxion behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gemeld.

Versie: 1 – gepubliceerd op: xx-xx-xxxx