Search
Close this search box.

Uitkomsten

Het is bij het opzetten van een project gebruikelijk om een doelstelling vast te leggen. Voor de mensen die eraan werken is de doelstelling een gemeenschappelijk richtsnoer. Daarnaast vormt de doelstelling een toetssteen voor de partij die opdracht heeft gegeven en die voor het project heeft betaald. Ten slotte heeft de doelstelling een functie voor partijen die indirect betrokkenen zijn: voor hen is de doelstelling belangrijk om te weten wat er beoogd wordt met activiteiten. Of en hoe doelstellingen geformuleerd worden in de smartcitypraktijk komt in dit hoofdstuk ter sprake.

Uitkomsten
Leg de doelstellingen van het project in de startfase vast en maak ze meetbaar.

Formuleer meetbare doelstellingen, zowel voor directe als voor indirecte uitkomsten, en houd daarbij in het achterhoofd dat het daadwerkelijk uitvoeren van de metingen haalbaar is in termen van tijd en geld.

Denk goed na over de manier waarop je over de resultaten wilt rapporteren en communiceren. Overweeg wie belang heeft bij welke informatie en hoe je optimaal van de beschikbare informatie gebruik kunt maken om het draagvlak voor je project te vergroten.

De tool binnen dit cluster

uitkomstentijdlijn

Uitkomsten tijdlijn

Ik wil de uitkomsten en doelstellingen van mijn project in verschillende fases kunnen meten en vastleggen